Miniature Bull Terrier Vriendenkring

Huishoudelijk Reglement

Maart 2021

Artikel 1. Toelating van leden

 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden vermelden bij hun aanmelding hun naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email adres en eventuele kennelnaam. Bij aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld.
 2. Het bestuur overweegt het verzoek tot toelating.
 3. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating binnen 2 maanden schriftelijk aan de betrokkene mee.  In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven meegedeeld, die het bestuur tot zijn beslissing hebben geleid. In geval van toelating wordt een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement bijgevoegd.
 4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat hiertegen binnen een maand na ontvangst van het bericht van weigering beroep op de Algemene Vergadering open zoals omschreven in artikel 11.4 van de Statuten van de Miniatuur Bull Terrier Vriendenkring

Artikel 2. Opzegging, ontzetting en schorsing

 1. Indien het bestuur voornemens is, een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen als bedoeld in artikel 15.2 t/m 15.7. & 16.1 t/m 16.3. van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren schriftelijk onder opgave van reden van dit voornemen in kennis.
 2. Het betrokken lid kan binnen 30 dagen bij het bestuur een bezwaarschrift indienen tegen het in het eerste lid bedoelde voornemen.
 3. Het lid wordt vervolgens mondeling door het bestuur gehoord, als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd. Het bestuur kan ook anderen horen alvorens te besluiten.

Artikel 3. Voorzitter

 1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
 2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 38 der statuten, de ledenvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
 3. Hij bepaalt de volgorde van zaken en de behandeling daarvan ter vergadering, zolang de vergadering daarover zelf geen besluit neemt.
 4. Hij handhaaft de orde in en tijdens de vergadering.
 5. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.

Artikel 4. Secretaris

 1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en mede-ondertekening aan de voorzitter.
 2. De secretaris maakt, behoudens het bepaalde in artikel 39.2 der statuten, de notulen van de ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen.
  De secretaris zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk erna in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering . Hij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde , vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.
 3. De secretaris draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.
 4. De secretaris doet bij elke bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Indien brieven, bestemd voor het bestuur binnenkomen bij een ander bestuurslid, worden deze onmiddellijk door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.
 5. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende en afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen ook alle overige, voor de vereniging belangrijke stukken worden opgenomen op papier of USB .
 6. De secretaris draagt er door registratie van de in de ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen zorg voor , dat bij iedere eventuele stemming ieder aanwezig en stemgerechtigd lid op zo doelmatige wijze één stem kan uitbrengen.
 7. De secretaris stelt het jaarverslag zo tijdig samen , dat dit na vaststelling van het bestuur overeenkomstig artikel van de statuten kan worden uitgebracht.
 8. Het bestuur kan besluiten, dat een deel van de werkzaamheden van de secretaris door een lid van buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.

Artikel 5. Penningmeester en ledenadministratie

 1. De penningmeester ziet, behoudens het bepaalde in het zevende lid, toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging.
  Hij zorgt voor tijdige inning van de jaarlijkse contributie der leden. 
 2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het Dagelijks Bestuur voor het doen van grotere uitgaven waarvan het bedrag hoger is dan € 250,00. Uitzondering hierop zijn de kosten van de eigen expositie, waarbij overeengekomen is dat maximaal 20% van het inschrijfgeld bestemd kan worden voor de exposanten. 
 3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van de dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.
 4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de artikel 34 van de statuten. 
 5. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage. 
 6. Hij geeft tevens uitvoering aan artikel 33.2 van de statuten. Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen ‚dat deze na vaststelling door het bestuur tijdig kunnen worden uitgebracht.
 7. Het bestuur kan bepalen‚ dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas , een en ander voor zover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuurs- of commissie taak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van de dagelijkse kas is verantwoording schuldig voor zijn beheer aan de penningmeester . Hij houdt daartoe een nauwkeurig boek bij van alle ontvangsten en uitgaven die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft daarvan een overzicht aan de penningmeester zo dikwijls als deze dat vraagt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken van de vereniging worden verantwoord.

Artikel 6. Bestuursvergaderingen

 1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of tenminste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht. 
 2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste 14 dagen tevoren van de door de voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering , in kennis gesteld.
 3. De agenda, waarin de te behandelen onderwerpen en eventuele toelichtende stukken vermeld worden , spoedeisende gevallen uitgezonderd, zal tijdig aan alle bestuursleden gezonden worden , zodat zij zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden. 
 4. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk is omschreven, kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen indien tenminste tweederde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het besluit instemt. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien tenminste één stem meer vóór dan tegen het voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.

Artikel 7 . Einde bestuurslidmaatschap.

 1. Bij oplegging van een straf door het Tuchtcollege voor de Kynologie, waarbij een andere straf is opgelegd dan diskwalificatie van zijn persoon, de Algemene Vergadering kan bepalen, dat leden die door voornoemd college zijn veroordeeld, niet benoemd worden tot lid van het bestuur c.q. ontheven worden van hun functie als lid van het bestuur. Daarbij dient te worden aangegeven in welke gevallen, in casu bij welke opgelegde straffen alsmede welke verjaringstermijnen daarop van toepassing zijn, betrokkenen niet als bestuurslid kunnen worden benoemd. Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan deze termijn verlengen.
 2. Er is een rooster van aftreden voor het bestuur.
 3. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, waarbij onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse eerste Algemene Vergaderingen;
 4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester treden zo mogelijk af in verschillende jaren, maar in ieder geval niet gelijktijdig.
 5. Zij die in een tussentijdse vacature zijn benoemd, nemen op het rooster de plaats van hun voorganger.
 6. Volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd.

Artikel 8. Commissies

 1. De leden van de commissies als bedoeld in artikel 27 lid 4 van de statuten worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen ten allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. 
 2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.
 3. Voor elke commissie wordt een reglement gemaakt met daarin duidelijk omschreven de taak van de commissie en de taak van de commissieleden.

Artikel 9. Kascommissie, tussentijds onderzoek

 1. De kascommissie is te alle tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur, hetzij uit eigen beweging , een tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 35 lid 4 en 5 der statuten is op een dergelijk onderzoek van overeenkomstige toepassing. 
 2. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en kasinhoud aan zijn opvolger of aan een ander bestuurslid van het Dagelijks Bestuur overdraagt. 
 3. De kascommissie brengt van het tussentijds onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

Artikel 10. Ledenvergaderingen; agendapunten en voorstellen.

 1. De ledenvergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is beschreven.
 2. Van brieven die aan de ledenvergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende ledenvergadering bij de behandeling van ingekomen stukken mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De ledenvergadering kan echter ook in dat geval niet afwijken van het eerste lid.
 3. leder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan twee maal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering. 
 4. leder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van de agenda of van een agendapunt. 
 5. leder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 6. leder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Amendementen met betrekking tot een voorstel tot statutenwijziging moeten echter minstens twee weken voor de vergadering schriftelijk worden ingediend. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging wanneer het door tenminste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden ondersteund wordt.
 7. leder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door tenminste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
 8. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur wordt gevraagd iets te doen of na te laten, het nemen van besluiten daaronder inbegrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk in het clubblad bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende ledenvergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.

Artikel 11. Ledenvergaderingen

 1. Een in een ledenvergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van betreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau niet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt. 
 2. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.

Artikel 12. Ledenvergadering ; orde

 1. De voorzitter kan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de hele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald gedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.

Artikel 13. Contributie

 1. Nieuwe leden die na 1 juli als lid worden toegelaten , zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd.
 2. De contributie dienst betaald te zin voor 15 februari van het lopende verenigingsjaar; indien op deze datum geen betaling is ontvangen is, zal het lidmaatschap van het betreffende lid per 15 februari worden geschorst. Indien betaling na aanschrijven van het bestuur niet voor 1 april is gedaan, zal het lidmaatschap door het bestuur worden opgezegd. Opzegging van het lidmaatschap door leden dient schriftelijk te zijn gedaan. Indien er bij opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 14. Representatie

 1. De leden wekken tegenover derden niet de indruk dat zij de vereniging representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur hiervoor uitdrukkelijk zijn gemachtigd.

Artikel 15. Orgaan der vereniging

 1. Het bestuur bevordert, dat tenminste 2 maal per jaar een clubblad als orgaan van de vereniging verschijnt.
 2. Het bestuur benoemt een redactiecommissie, bestaande uit het bestuur en tenminste twee leden die geen lid van het bestuur zijn.
 3. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting en de omvang en vormgeving van het clubblad na overleg met de redactiecommissie.
 4. De redactiecommissie bepaalt de inhoud van het clubblad met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Zij beslist bij meerderheid van stemmen over plaatsing van artikelen en andere bijdragen. Staken de stemmen, dan wordt geacht tot plaatsing te zijn besloten.
 5. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt de kopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van reden van weigering. Indien het betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, kan hij zich terzake schriftelijk tot het bestuur wenden. Het bestuur neemt zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering een beslissing en deelt deze schriftelijk dan wel per email gemotiveerd mee aan de inzender en aan de redactiecommissie. Indien het bestuur alsnog tot plaatsing besluit, is de redactiecommissie tot plaatsing in het eerstvolgende clubblad verplicht. Zij kan echter onder verwijzing naar het bepaalde in dit lid tot uitdrukking brengen, dat plaatsing onder verantwoordelijkheid van het bestuur geschiedt. In het clubblad worden in ieder geval vermeld c.q. opgenomen namen en adressen van de bestuursleden De door het bestuur ingestelde commissies en het correspondentieadres van de commissies; Mededelingen van het bestuur en commissies Showagenda van Nederlandse shows ( i.o.v. raad van Beheer) tarieven incl bankrekeningnummer van de vereniging.
 6. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald. Het bestuur beslist omtrent de plaatsing van advertenties.

Artikel 16. Vergoedingen

 1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding van noodzakelijk gemaakte reis en verblijfkosten , porti en telefoonkosten . Dit is van toepassing zolang het banktegoed der vereniging een positief saldo heeft. Kosten van reizen tussen de eigen woonplaats en de vestigingsplaats van de vereniging worden echter niet vergoed. 
 2. De vergoeding voor reiskosten worden gebaseerd op de dan geldende kilometer vergoeding van de Belastingdienst. De overige vergoeding zijn gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten. Het bestuur kan voor de te vergoeden verblijfskosten maxima bepalen. Voor meerdaagse reizen en voor reizen naar het buitenland is voorafgaande toestemming van het bestuur nodig. De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. Nadat de declaratie door de voorzitter, of als het de voorzitter zelf betreft, door twee andere bestuursleden door middel van ondertekening is goedgekeurd, gaat de penningmeester tot uitbetaling over. Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies die ter uitvoering van een bestuursopdracht, kosten hebben gemaakt.

Artikel 17. Onvoorziene gevallen

 1. In gevallen waar de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de ledenvergadering af.

Artikel 18 . Fokkerij / Verkoop pups

 1. Leden dienen te fokken conform het VFR
 2. Leden dienen in geval van een gemaakte dekking uiterlijk na 14 dagen de gezondheidstesten van de reu en teef in te dienen bij het secretariaat.
 3. Leden dienen verkoop van een pup kopieën van de gezondheidtesten van beide ouders dieren aan de koper te overhandigen. 
 4. Leden mogen eenmalig een nestje fokken zonder kennelnaam geregistreerd bij de raad van beheer. De vereniging zal na het insturen van gezondheidstesten aan het secretariaat het dek bericht plaatsen op de website. het dek bericht op de website plaatsen. Bij een tweede nestje dienst met met geregistreerde kennelnaam te fokken. Hierna zal men pas vermeld worden op de fokkerslijst. 
 5. Vermelding op de fokkerslijst van nieuwe leden met kennel registratie zal pas plaatsvinden als de volledige gezondheidstesten van de teef zijn opgestuurd en ontvangen door het secretariaat.